Home / Blog / Cyberpesten vooral door offline kennissen

Cyberpesten vooral door offline kennissen

LATER LEZEN

In het wetenschappelijk onderzoek naar cyberpesten is er nog maar weinig aandacht geweest naar de relatie tussen de offline sociale positie van jongeren en hun betrokkenheid bij cyberpesten. Ook weten we weinig over de precieze relatie tussen slachtoffers en daders. In een recent artikel [samenvatting] onderzoeken Vlaamse communicatiewetenschappers wie wie pest online.

Methode

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 12- en 13-jarigen in de eerste klas van een Vlaamse middelbare school. 174 leerlingen vulden een papieren vragenlijst in. Hiervan was negen procent allochtoon. De leerlingen moesten aangeven wie hun beste vrienden en gewone vrienden waren, welke leerlingen populair waren en met wie ze liever niet optrekken. Na een uitleg over pesten en de verschillen met plagen (de dader heeft niet de bedoeling te kwetsen) en ruziemaken (de tegenpartij verdedigt zich) moesten de respondenten aangeven of zij dader of slachtoffer waren geweest in de  afgelopen zes maanden. Ze moesten dan ook de namen opgeven van hun daders/slachtoffers.

Resultaten

Ongeveer een kwart (23,6%) van de respondenten is meerdere keren offline gepest in de afgelopen zes maanden en ongeveer de helft eenmaal. Daders zijn er minder: slechts een op de acht leerlingen gaf toe meermaals te pesten en nog eens 27 gaf toe dat een keer te hebben gedaan. Cyberpesten kwam minder vaak voor: 18 procenten van de respondenten was één keer of meer online gepest. Daders van cyberpesten waren in 51,6 procent van de gevallen jaargenoten. Ongeveer een derde van het online pesten wordt gedaan door een anoniem persoon.

De volgende variabelen verhogen de kans op online gepest worden: een niet-Belgische achtergrond, offline slachtofferschap, daderschap van cyberpesten en een lager aantal wederzijdse vrienden. Iemand met weinig wederzijdse vrienden op school loopt meer kans om online gepest te worden door medeleerlingen. Het is opvallend dat alleen leerlingen die worden gezien als beste vriend gevrijwaard zijn van cyberpesten. Gewone vriendschap of behoren tot dezelfde klas zorgt daar niet voor. Leerlingen die offline gepest worden hebben een grote kans ook online door dezelfde persoon gepest te worden.

Uit de literatuur is ook bekend dat slachtoffers van cyberpesten online vaak terug pesten, dit wordt de wraakhypothese genoemd. Slachtoffers van cyberpesten gaven echter niet aan dat zij de daders offline hadden gepest. Leerlingen die cyberpestten richtten zich niet op degenen die hen offline pestten.

Conclusie

De sociale positie op school speelt een rol bij online slachtofferschap. Zwakke connecties zijn hierbij van belang: veel zichtbare contacten online kan de indruk wekken dat je populair bent en dat vermindert de kans op cyberpesterijen. Het zou ook kunnen dat zulke jongeren simpelweg minder eenvoudig ‘ongestraft’ gepest kunnen worden. De auteurs eindigen met de aanbeveling cyberpesten op school aan te pakken en te kaderen binnen een algemene antipestaanpak.

DEEL DIT BERICHT